Politica de confidentialitate

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENTILOR

01.01.2019

Societatea SC NORD IMOB SRL cu sediul in municipiul Bucuresti, tel 072432231, email: . www.bioestetika.ro, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, în vigoare.

Ne propunem sa protejam datele personale ale CLIENTILOR si sa fim transparenti cu privire la categoriile de date prelucrate. S.C. NORD IMOB SRL întelege obligatiile care îi revin fata de dumneavoastra ca si CLIENT si doreste sa va ajute sa întelegeti cum si de ce prelucram datele dumneavoastra.

Scopul si baza legala a prelucrarilor

În conformitate cu legislatia nationala (Legea nr. 129/2018) si europeana (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, S.C. NORD IMOB SRL are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. S.C. NORD IMOB SRL prelucreaza datele dumneavoastra personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale si europene privind protectia datelor precum si, în calitate de PRESTATOR, în conformitate cu prevederile specifice legislatiei.
a) Datele personale furnizate de dumneavoastra, în calitate de CLIENT, în mod liber, notate pe propria raspundere pe formularele-tip folosite in Clinica Bioestetika, cat si informatiile despre identitate, starea de sanatate, date fiscale/bancare, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligatiilor legale privind executarea serviciului/ procedurilor contractate.
b) Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pentru:
– Executarea serviciilor/ procedurilor;
– Promovarea serviciilor Clinicii Bioestetika (marketing, publicitate, programari, promotii, etc)
– Comunicarea Client – Prestator;
– Respectarea oricarei cerinte legale de reglementare în domeniul gestiunii bazei de date clienti
– Monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor, bunurilor utilizate de S.C. NORD IMOB SRL, în acest context S.C. NORD IMOB SRL poate supraveghea video unele parti ale incintelor în care îsi desfasoara activitatea pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a împrejmuirilor acestora;
– Scopuri arhivistice si Scopuri statistice.
Daca la contractarea serviciilor/procedurilor nu sunteti de acord cu furnizarea datelor personale, S.C. NORD IMOB SRL în calitate de Prestator nu poate sa presteze in deplina cunostinta serviciile/procedurile contractate.

Temeiul legal al prelucrarii datelor

Legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal o reprezinta:
– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale si Contractuale;
– pentru îndeplinirea unei obligatii legale care îi revin operatorului (S.C. NORD IMOB SRL), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.
În masura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de sanatate), S.C. NORD IMOB SRL solicita consimtamântul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, în masura în care vor fi facute, se vor face în baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica privind protectia si securitatea datelor personale a S.C. NORD IMOB SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci când trebuie sa prelucram datele personale pentru a executa anumite obligatii legale în interesul legitim si asumat al Clientilor nostri, putem solicita acestora sa furnizeze informatii suplimentare privin starea de sanatate, profesia si familia.
Datele pe care le detinem despre dumneavoastra sunt în principal informatiile pe care ni le-ati furnizat cu ocazia contractarii serviciilor/procedurilor, completate ulterior cu informatii generate de executia serviciului/procedurilor.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care va sunt solicitate si supuse prelucrarilor sunt urmatoarele:
– nume, prenume,
– CNP,
– seria si nr. de la CI/Pasaport,
– semnatura,
– profesie,
– detalii de contact – numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta,
etc.,
– date bancare,
– adresa de MAC a telefonului/ tabletei care se conecteaza la reteaua de internet a S.C. NORD IMOB SRL.
Ne rezervam dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului cu dumneavoastra în calitate de CLIENT, strict în conformitate cu prevederile legale.

Date speciale ale clientilor detinute de S.C. NORD IMOB SRL
S.C. NORD IMOB SRL nu prelucreaza date personale speciale care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.
S.C. NORD IMOB SRL prelucreaza date speciale ale Clientilor în ce priveste starea de sanatate în conditiile precizate la articolul 9, alineatul 2, litera (d) .i (h) din GDPR. Datele biometrice ale Clientilor (fotografia personala) pot fi prelucrate numai daca Clientul si-a dat consimtamântul explicit pentru prelucrarea acestui tip special de date, conform articol 9, aliniat 1, litera (a).
Daca considerati ca într-un document pe care l-ati furnizat la contractarea serviciilor/procedurilor, din propria initiativa ati prezentat date personale sensibile, puteti sa solicitati stergerea acestor informatii si dovada stergerii lor.

Sursa datelor cu caracter personal
S.C. NORD IMOB SRL colecteaza date personale direct de la dumneavoastra.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele personale ale angajatilor sunt destinate utilizarii de catre operator (S.C. NORD IMOB SRL) si NU sunt comunicate altor institutii, operatori, etc.
S.C. NORD IMOB SRL garanteaza fiecarui angajat ca dezvaluirea datelor catre terti se fac în baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari preciza.i la litera a)-c) si numai pe baza consimtamântului/cererii exprese a angajatului, lit d)-e).

Perioada de stocare a datelor personale
S.C. NORD IMOB SRL pastreaza datele personale ale clientilor atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanta cu legislatia privind protectia datelor personale.
Durata de pastrare a datelor prelucrate în vederea încheierii si executarii unui contract este pentru o perioada de trei luni dupa care toate informariile pe suport de hartie sunt distruse..
Daca la un moment dat, fiind în afara obligatiilor contractuale, va veti exercita dreptul la stergerea datelor, S.C. NORD IMOB SRL va continua sa pastreze un set de date personale de baza (nume, data nasterii, perioada contractuala etc.) conform cerintelor legale.

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora
Aveti posibilitatea, în anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati urmatoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi informat: prezenta notificare de protectie a datelor furnizeaza informatiile pe care aveti dreptul sa le primiti.
2. Dreptul de acces la date: va rugam sa ne contactati daca doriti o confirmare ca datele dumneavoastra sunt prelucrate si daca doriti sa vedeti cum sunt gestionate. Nu este nicio taxa în acest sens iar raspunsul este furnizat în termen de o luna de la data cererii (cu exceptia cazului în care cererea este nefondata sau excesiva).
3. Dreptul de stergere: puteti sa va exercitati dreptul de a sterge datele dvs. personale într-un numar de situatii (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau va retrageti consimtamântul dvs.). Unde este posibil se va respecta toate aceste cereri, desi unele detalii fac parte din dosarele permanente ale S.C. NORD IMOB SRL care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii.
4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: puteti sa ne spuneti ca putem pastra datele dvs., dar trebuie sa oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci când doriti sa verificati corectitudinea datelor sau scopul procesarii acestora.
5. Dreptul la portabilitatea datelor: datele dvs. se afla înregistrate atât în format fizic cât si electronic, în baze de date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informatii într-un format portabil, dar este putin probabil ca vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.
6. Dreptul de opozitie: daca putem, vom opri procesarea datelor dvs. daca va opuneti procesarii bazate pe un interes legitim sau daca în situatia dumneavoastra personala apar situatii care va determina sa va exercitati acest drept (inclusiv profilarea). Vom opri procesarea datelor dvs. daca va opuneti procesarii în scopuri de cercetare si statistici.
7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri: Nu practicam luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa contactati direct, responsabilul cu protectia datelor din S.C. NORD IMOB SRL la adresa: .

Transmiterea datelor catre o tara terta
Transferul datelor se va executa în baza unui acord bilateral de protectie a datelor personale stipulate prin clauze contractuale.

Detalii privind prelucrarile de date speciale sau întemeiate pe consimtamânt
Atunci când prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizata si-a dat consimtamântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizata si-a dat consimsamântul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia prevazuta la alineatul (1) sa nu poata fi ridicata prin consimtamântul persoanei vizate” din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul în orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamântul în orice moment, si vom actiona imediat în consecinta, cu exceptia cazului în care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Angajamentul si politica S.C. NORD IMOB SRL privind protectia si securitatea datelor
S.C. NORD IMOB SRL trateaza cu mare seriozitate protectia si securitatea datelor. Avem politici interne de control cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasa de date fizice si electronice. La datele personale ale Clientilor pot avea acces numai personal cu atributii specifice.
Personalul S.C. NORD IMOB SRL care prelucreaza datele dumneavoastra este instruit si obligat sub sanctiunea Codului Penal sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra personale. S.C. NORD IMOB SRL a început sa implementeze o serie de masuri suplimentare de protectie a datelor personale fizice si electronice stocate. Pe masura ce acestea vor fi implementate veti fi informati periodic.

Informatii suplimentare
Responsabilul S.C. NORD IMOB SRL pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de email: sau direct la sediul S.C. NORD IMOB SRL Responsabilul nostru pentru protectia datelor are atributii de monitorizare a conformitatii cu legislatia cu privire la protectia datelor cu caracter personal. Va rugam sa ne contactati daca aveti orice preocupari sau întrebari legate de informatiile de mai sus sau doriti sa ne cereti sa nu va procesam datele personale pentru anumite scopuri sau pentru stergerea datelor dvs. Unde aveti cereri specifice legate la modul în care gestionam datele dvs., vom încerca sa rezolvam aceste probleme, dar va rugam sa retineti ca ar putea exista circumstante în care nu putem respecta anumite solicitari. Vom publica pe site-ul nostru orice schimbari pe care le facem la aceasta declaratie de protectie a datelor si va vom informa prin alte canale de comunicare, daca este cazul.

De asemenea, e bine sa stiti ca la nivelul României functioneaza Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) si ca aveti dreptul sa depuneti o plângere atunci când considerati ca v-au fost încalcate drepturile, accesând site-ul web
www.dataprotection.ro.

Prezenta notificare (5 pag.) a fost avizata în data de 30.12.2018

Informare se face prin urmatoarele modalitati: afisare la sediu, în scris, prin email, prin publicare pe pagina web.
Fiecare client va fi solicitat sa confirme prin semnatura, ca a luat la cunostinta de acest document.